STORIES

Det Universet - Norwegian version
The Universe - English version


Det Universet


23 Dec. 2006

Mine øyne møter dine. Du ser på meg. Plutselig, med ett, blir jeg pirret...

Alt blir annerledes. Jeg vet ikke hva som er virkelighet og hva som er mine hallusinasjoner. Dine øyne gjennomborer meg og du kan lese min hver eneste tanke og hver eneste fantasi...

Hva mener du å antyde??? Jeg skjelver og mitt hjerte slår så hardt, som om det skulle hoppe ut av brystet mitt... Ne, jeg er ikke redd, det bare pirrer i meg. Jeg forguder slike øyne. Og du er så utrolig kjekk. Du gjør denne verden skjønn for meg. Vær så snill, forlat meg ikke for tidlig...

Jeg kan ikke slutte å tenke på deg, siden du så på meg. Du gjør meg så gal. Dine ben er lange og slanke. Jeg blir opphisset av å se deg i trange bukser. Jeg liker dine skuldre, ditt glinsende lange svarte hår. Jeg kan se deg dypt inn i øynene for alltid, du hypnotiserer meg... Jeg vil kjærtegne og kysse lårene dine, omfavne deg, kysse dine lepper, kjærtegne hele kroppen din... Jeg elsker alt ved deg...

Jeg blir så het, så jeg begynner å gløde som en rød solnedgang... Den støtes ut av meg, og sprer seg bredt rundt meg, fordi jeg ikke kan beholde den inne i meg noe mere!..

Jeg skjønner ikke hva det er som skjer, hva det betyr. Jeg innledet det ikke tilsiktet. Under inntrykket av ditt nærvær, glemte jeg liksom alt om å gjøre ting til energi tilsiktet...

Måten det glir hurtig ut av mitt hjerte i brennende bruddstykker over horisonten, plutselig minner meg om min favoritt hallusinasjon om min død - slik jeg skulle like å dø under en solnedgang...

En tanke skimter i mitt sinn, 'Forlater min lyst meg? Vel, ta den, med all min energi, jeg bryr meg ikke. For uten deg, behøver jeg den ikke! Jeg behøver ikke mitt liv hvis jeg ikke har deg!...'.

Oh nei, for en stemning! Noen ganger blir jeg gal, jeg vet. Egentlig, er du noensteds rundt meg og forsvinner ikke likevel...

Lik en los i mitt sinn, drar jeg jekket til meg og holder det forsiktig for å unngå å kræsje inn i et dødbringende juv av håpløshet eller inn i fjellkjeden over det. Denne fjellkjeden er hvor er du... Den er lik en versjon av historie - min favoritt, muligens den eneste jeg fikk etterlatt i dette liv. Og jeg behøver den til å lande på den trygg...  

Jeg flyr horisontalt over dette juv og over den røde solnedgangen. Mitt hjerte er i dine hender...

Jeg ser på deg og blir nummen når jeg møter dine øyne... Føler du dette??? ...Du kaster et lyn inn i meg fra dine øyne - ohhhh! Hele verden forandres igjen. Jeg er så pirret og glad. Ditt nærvær er et glødende mirakel. Du smiler når jeg berører deg, aaahhh....

Du får meg så besatt, på randen av besvimelse, og jeg drives inn i universet når jeg får orgasme. Det er så evigvarende og sterkt. Jeg er så oppslukt av deg. Du brenner min brønn med dine øyne. Den utvides. En fontène av stjerner og tomrom drives ut av mitt hode, og bærer meg med seg, så jeg blir lengre og glir i et lag over våre hoder, og vi ser hverandre i universet. Det er så tydelig. Våre kropper er forent nedentil, og våre sinn er forent oventil... Jeg ser deg dypt inn i dine øyne. Jeg klemmer deg, kysser deg, stønner, gråter og elsker deg. Du fikk meg til å føle en slik behagelig plass omgi meg. Jeg skal aldri glemme deg. Jeg har funnet deg og skal aldri noensinne miste deg. Min kjære.

Skinn videre.
The Universe (English version)


19 Aug. 2007

My eyes meet yours. You're looking at me. Suddenly I get thrilled...

Everything turns different. I don't understand what is reality and what are my hallucinations. You pierce me with your eyes and can read my every single thought, every imagination...

What do you mean??? I tremble and my heart beats so strongly, like it might jump out of my chest. No, I'm not afraid, I'm just thrilled. I adore such eyes. And you're so incredibly handsome. You make this world beautiful for me. Please, don't leave me too soon...

I can't stop thinking of you since you've looked at me. You drive me so mad. Your legs are so long and slim. I get excited seeing you in tight trousers. I like your shoulders, your glistening long black hair. I can peer into your eyes endlessly, you hypnotize me. I wanna caress and kiss your thighs, embrace you, kiss your lips, caress your whole body... I love everything of you...

I feel so hot so I begin to glow like a red sunset sky. It pushes out of me and spreads all around, cause I can't contain it anymore!...

I don't understand what it is that happens, what it means. I didn't start it intentionally. Under the impression from your presence I kinda forgot all about doing anything to energy intentionally...

The way it glides fast out of my heart in burning shreds over the horizon, spontaneously resembles my favourite hallucination about my death - the way I'd like to die at sunset...

A thought glimpses in my mind, 'Is my lust leaving me? Well, take it, with all my energy, I don't care, cause without you I don't need it! I don't need my life if you will never be with me!'

Oh no, what a mood! I sometimes go crazy, I know. In fact, you are somewhere around me and not yet going away...

Like a pilot in my mind, I pull the yoke to myself and hold it carefully to avoid crashing into a deadly canyon of hopelessness or into the mountain range over it. That next mountain range is where you are... It's like a version of history - my favourite one, probably the only one I got left in this life... Cause the previous one stopped being a mountain range long ago, it doesn't stand a flood, there's no Version actually but solitude... And I need to land on your version safely...

I fly horizontally over this canyon and over the red sunset. My heart is in your hands... I look at you and get numbed when meeting your eyes... Do you feel this??? ...You throw lightning into me from your eyes - ohhh!... The whole world changes again. I'm so thrilled and happy. Your presence is a glowing miracle. You're smiling when I touch you, aaahhh....

You drive me so restless, nearly to a faint, and I get into the Universe when I have an orgasm. It's so permanent in many waves and strong. I'm so obsessed by you. You burn my well with your eyes. It expands. A fountain of stars and space runs through my body, ejects out of the top of my head and carries me with it, so I become longer and glide in a layer above our heads, where we see each other in the Universe. Our bodies are joined deeply below and our minds are connected above. I gaze into your eyes like there's a black tube and it sparkles around when the fontain goes there. I hug you, kiss you, moan, call your name, cry and love you. You've made me feel such a pleasant space. I'll never forget you. I have found you and will never lose you anymore. My dear...

Shine on.Используются технологии uCoz